پزشکی ورزشی تیر ۱۴۰۰

زنان جذاب باعث افزایش تستوسترون و ریسک پذیری می شوند؟

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

تستوسترون معمولاً به عنوان هورمون مردانه شناخته می شود (زنان نیز دارای تستوسترون هستند ، اما در غلظت های پایین تر). هورمون تستوسترون با رفتارهای خاصی از جمله سلطه اجتماعی ، پرخاشگری و تحریک جنسی همراه است. به دلیل ارتباط آن با تحریک جنسی ، می توان حدس زد زنان بر میزان تستوسترون در مردان تأثیر می گذارند.

این مطالعه تأثیر حضور زنان بر میزان تستوسترون مرد و رفتار ریسک پذیر آنها را بررسی کرد. افراد  مورد مطالعه اسکیت باز  بودند که باید ترفندهایی به

 1) یک محقق مرد

 2) یک پژوهشگر جذاب زن 18 ساله نشان می دادند.

سطح تستوسترون در زمان حضور محقق زن 39٪ بیشتر بود. علاوه بر این ، اسکیت بازها ترفندهایی  با ریسک و خطر بیشترانجام دادند. (که منجر به موفقیت و آسیب بیشتر می شد)

محققان حدس می زنند که مردان در صورت حضور یک زن جذاب ، خطرات بیشتری را متحمل می شوند تا او را تحت تأثیر قرار دهند و از این طریق توانایی دوست یابی خود را افزایش دهند. برای این کار ، به نظر می رسد مردان مایل به پذیرش افزایش خطر در معرض آسیب هستند.

در پایان آزمایش تستوسترون در یک زمان مشخص ارزیابی شد. بنابراین ، الگوی زمان افزایش تستوسترون قابل اثبات نیست.

قابل توجه برای مطالعه کنندگان  ورزشی: در حالی که تستوسترون غالباً هورمون عضله سازی محسوب می شود ، افزایش نسبتاً کم تستوسترون مشاهده شده در این مطالعه بعید است تاثیری در بهبود یا رشد عضلات داشته باشد.

در نتیجه ، وجود یک زن جذاب باعث افزایش سطح تستوسترون و ریسک پذیری در مردان می شود.

—