پزشکی ورزشی بهمن ۱۳۹۹

آیا مصرف مکمل HMB منجر به افزایش فوق العاده ی توده عضلانی می شود؟

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

مصرف پروتئین می تواند به بهبود افزایش توده عضلانی کمک کند. پروتئین از اسیدهای آمینه تشکیل شده است ، که لوسین قوی ترین آمینو اسید برای تحریک سنتز پروتئین عضله است.

وقتی لوسین مصرف می شود ، بخشی از آن به HMB متابولیزه می شود. HMB همچنین می تواند به عنوان مکمل تولید شود.

برخی تحقیقات قبلی گزارش داده اند که HMB مکمل منجر به افزایش فوق العاده ی توده عضلانی می شود: 5 برابر بیشتر از آنچه معمولاً در مطالعات مشابه مکمل های پروتئینی وآمینواسیدها مشاهده می کنید.

با این حال ، این یافته ها زیر سوال رفته است.

این مطالعه تأثیر HMB و مکمل لوسین بر رشد عضلات را  طی 12 هفته تمرین مقاومتی  بررسی کرد. نکته مهم ، طراحی این مطالعه بسیار شبیه به مطالعات قبلی است که ادعا می کردند افزایش قابل توجهی در افزایش توده عضلانی با مصرف HMB دارند.

  HMBتوده عضلانی را بیش از لوسین افزایش نداد. هر دو گروه فقط 2-3 كيلوگرم افزایش توده عضلانی افزايش داشتند كه بسيار كمتر از 7-9 كيلوگرم است كه قبلاً براي HMB گزارش شده بود.

بنابراین ، به نظر نمی رسد HMB یک مکمل استثنایی باشد که باعث افزایش توده عضلانی به طور سطح فوق العاده ای می شود. به طور کلی ، در مورد تحقیقاتی که به نظر می رسد بیش از حد شگفت انکیز باشند که واقعی باشند ، تردید داشته باشید. منتظر بمانید تا توسط چندین محقق با اعتبار تکرار شود.

در نتیجه ، مکمل HMB در مقایسه با لوسین منجر به افزایش بیشتر توده عضلانی نمی شود.

—